Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

bok@sanikobis.pl

+48 600 065 202

Logo serwisu.

Saniko Bis

Doświadczenie, konkurencyjność, profesjonalizm

RODO

RODO

Rozmiar tekstu

A

A

A

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  "SANIKO-BIS" sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Prusa 70
 2. W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: sekretariat@sanikobis.pl  tel : 600-065-202
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji działalności Spółki związanej przede wszystkim z usługami komunanymi

b) przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Spółki na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)        

c) zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą                

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz marketingu bezpośredniego, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

   osobowych na podstawie przepisów prawa  

 1. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa,  a w przypadku wyrażenia zgody

   na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez

   Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO),

   prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7

   ust.3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia

   przetwarzana (art.18 RODO),  prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec

   przetwarzania danych (art.21 RODO)

 1. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji

   świadczonych przez Spółkę usług, niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert

   marketingowych.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (MONITORING)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SANIKO BIS"” Sp. z o.o., z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul.  Prusa 70, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000997324, NIP 5771996655, REGON 523421366, e-mail: sekretariat@sanikobis.pl, tel. 600-065-202;
 2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z monitoringu będą przetwarzane w zakresie: wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, indywidulany numer rachunku bankowego przydzielonego na cele związane z gospodarką odpadami;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art.4 pkt. 26 RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.4 niniejszej informacji, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni, a po upływie tego czasu zostanę usunięte;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak zgody administratora na wejście na jego teren;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zdjęcie: .
Zdjęcie: .
Zdjęcie: .
Zdjęcie: .
Zdjęcie: .
Zdjęcie: .

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Kontakt

Skontaktuj się z nami

SANIKO BIS Sp. z o. o.

 

42-300 Myszków
ul. Prusa 70

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 

tel.: +48 600 065 202
e-mail: bok@sanikobis.pl

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.